Motie AVRI achteraf afval scheiden

Motie

Onderwerp: voorstel achteraf scheiden

De raad van de gemeente Neerijnen op donderdag 26 oktober 2017 in vergadering bijeen.

Overwegende dat:

• het achteraf scheiden van kunststofafval niet bij de mogelijke varianten voor afvalinzameling is meegenomen;
• het verstandig is om te onderzoeken of afval achteraf scheiden beter is voor het milieu, omdat nascheiding meer gescheiden kunststof grondstoffen zou kunnen opleveren voor hergebruik dan aan de bron gescheiden kunststof;
• er een motie van deze strekking is aangenomen in de gemeenten Tiel en West Maas en Waal;
• deze motie ook in de gemeenten Geldermalsen en Buren ter besluitvorming zal worden ingediend;

Verzoekt het college:

• bij de AVRI aan te dringen op uitstel van het kiezen van een nieuwe afvalinzamelingssysteem, totdat er een voorstel voor het achteraf scheiden van kunststofafval is opgesteld en aan de raden is voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend door:

Mw. P. van Kuilenburg,
fractievoorzitter.