Commissie vergadering 2014 nevengeul

Commissie vergadering: 26 november 2014.

Onderwerp: Hoogwatergeul Varik, Heesselt en Ophemert.

Geachte voorzitter, gedeputeerde en leden van de commissie,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Neerijnen maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om bij dit agendapunt in te spreken.
Wij hebben met name vragen en opmerkingen over beslispunt aangaande de hoogwatergeul Varik-Heesselt-Ophemert in het voorstel wat nu voor u ligt.
Gemeentebelangen Neerijnen huldigt het standpunt dat, voordat eventueel sprake kan zijn van het opnemen van de hoogwatergeul,er eerst onderzoek moet worden gedaan naar het nut en de noodzaak van het opnemen van deze hoogwatergeul.
Bovendien dient er naar de mening van Gemeentebelangen Neerijnen onderzoek te worden gedaan naar alternatieven voor een hoogwatergeul, bijvoorbeeld dijkverzwaring of het aanpassen van de bocht in de Waal bij Heesselt.
Dit is verwoord in een amendement dat begin dit jaar in meerderheid door de Raad van Neerijnen is aangenomen.
Zolang de voorgenoemde onderzoeken/ alternatieven niet bekend zijn, houden wij vast aan dit amendement.
Wij hebben inmiddels ook begrepen dat vanuit de Tweede Kamer de mening wordt gehuldigd dat Rijkswaterstaat zoals gewoonlijk, “doelmatig en sober” te werk moet gaan.
Het opnemen van een hoogwatergeul die minimaal twee keer zoveel kost als andere alternatieven, heeft niet de voorkeur van de Tweede Kamer.
Als de regio de hoogwatergeul wil opnemen, dan zal de regio de meerprijs dus zelf moeten betalen.

Gezien hetgeen nu in de staten wordt voorgesteld, zou de hoogwatergeul bij Varik, Heesselt en Ophemert in theorie door provinciale staten acceptabel worden geacht, terwijl de Raad van Neerijnen (die een dag na de statenvergadering moet beslissen), in theorie zou kunnen besluiten om de hoogwatergeul niet in de structuurvisie waalweelde west op te nemen.

“De gemeente staat dichter bij de burger”.

Gezien deze situatie, hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u het, met de meerderheid van de Raad van Neerijnen, eens dat eerst nader onderzoek moet worden gedaan en moet worden gekeken naar de alternatieven voor de hoogwatergeul voordat ook vanuit de Provincie een besluit over de hoogwatergeul kan worden genomen?

2. Als de Provincie op 17 december a.s. akkoord zouden gaan met opnemen van de hoogwatergeul Varik,Heesselt en Ophemert in de structuurvisie Waalweelde West en de Raad van Neerijnen zou dat niet doen, wat gebeurt er dan en wat betekent dat dan voor de structuurvisie?

3. Gedeputeerde Meijers vertelde tijdens de bijeenkomst van 3 november jl. dat er een goede samenwerking zou zijn tussen de verschillende instanties en bewoners. Wij ontvangen echter signalen van meerdere bewoners dat dit niet het geval is. Zou de gedeputeerde hierover uitleg kunnen geven?

4. Wij vragen ons af waarom de vereniging “Waalzinnig”, die nauw bij dit dossier betrokken is, niet in de vaste overlegstructuur is opgenomen. Gemeentebelangen Neerijnen pleit ervoor om dat wel te doen, gezien het feit dat ook Waalzinnig een duidelijke serieuze en onderbouwde visie over dit dossier naar voren heeft gebracht.
5. Wij hebben van het bestuur vereniging “Waalzinnig” begrepen dat voor 1 juli 2015 een wetenschappelijk rapport zal verschijnen over de haalbaarheid van de hoogwatergeul Varik-Heesselt-Ophemert. Het lijkt Gemeentebelangen Neerijnen, in samenhang met vraag 1, verstandig om dit rapport af te wachten voordat een definitief besluit zal worden genomen. Gemeentebelangen Neerijnen zal dit ook aan de Raad van Neerijnen adviseren.

6. In hoeverre is binnen dit huis (de Provincie) nagedacht over de financiering van het opnemen van de hoogwatergeul Varik-Heesselt-Ophemert in de structuurvisie Waalweelde west, nu vanuit de Tweede Kamer duidelijk het signaal is afgegeven dat, gezien de eis van soberheid, de regio de hoogwatergeul zelf zal moeten bekostigen? Het is algemeen bekend dat de gemeente Neerijnen hiervoor geen financiële middelen heeft en ook niet kan vrijmaken.

Gemeentebelangen Neerijnen hoopt op korte termijn (liefst voor 17 december a.s.) een reactie en eventuele antwoorden van u te ontvangen.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen
Petra van Kuilenburg
petra@gbneerijnen.nl