Initiatiefvoorstel 2e tankautospuit Brandweer

Initiatiefvoorstel

Aan : de Gemeenteraad
Van : Gemeentebelangen Neerijnen
Datum vergadering : 5 juli 2018
Onderwerp : behoud 2e tankautospuit brandweer Neerijnen-West
Bijlage : calculatie investering 2e tankautospuitwagens voor de gemeente West Betuwe

Inleiding
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Neerijnen besluitvormend over “het conceptbrandweerzorgplan,
de organisatieontwikkeling en de financiën” van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(hierna te noemen: VRGZ) gesproken. Tijdens de behandeling in de oordeelsvormende vergadering van 22
februari 2018 zijn er door veel fracties al op- en aanmerkingen geplaatst, met name ten aanzien van het
verdwijnen van de 2e tankautospuit in Neerijnen en de zorgen die dat teweeg brengt bij de betrokken
vrijwilligers.
Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad op 8 maart 2018 unaniem een Amendement heeft aangenomen,
waarin de VRGZ beargumenteerd is opgeroepen om af te zien van het buiten gebruik stellen van de 2e
tankautospuit bij de post Neerijnen-West. Het heeft de gemeenteraad van Neerijnen dan ook bevreemd, dat
zonder nadere toelichting door het Algemeen Bestuur van de VRGZ is besloten conform het conceptbrandweerzorgplan,
waardoor de 2e tankautospuit komt te vervallen.
In diezelfde vergadering van 8 maart 2018 is ook unaniem een Motie aangenomen. Hierin is het college
opgeroepen om, indien de VRGZ overgaat tot uitvoering van de plannen met betrekking tot de 2e
tankautospuit voor de post Neerijnen-West: 1. te onderzoeken op welke (organisatorische) wijze de
gemeente Neerijnen de 2e tankautospuit operationeel kan houden op de post Neerijnen-West; 2. wat
daarvan de financiële lasten zijn en 3. de raad daarover te informeren, zodat de raad kan beraadslagen en
eventueel daarover te besluiten. De terugkoppeling die de raad hierover heeft gekregen, naar aanleiding van
de discussie binnen het AB-VRGZ, is ronduit teleurstellend.

Beoogd effect
Financiële middelen vrijmaken ten behoud van de 2e tankautospuit voor de post Neerijnen-West.

Argumenten
De brandweerpost Neerijnen-West heeft een uitermate strategische ligging ten opzichte van de A2 en de
A15 (inclusief knooppunt Deil), de Waal (inclusief de spoor- en autobrug), de Betuwelijn voor
goederentransport en gevaarlijke stoffen en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Ook zijn er ontwikkelingen met
betrekking tot de veranderende goederentransporten vanuit Rotterdam naar het zuiden. Die vinden hun
uitwerking in het Programma Hoogfrequent Spoor, waarvoor (mogelijk) een zuidwestboog tussen de
Betuwelijn en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch dient te worden aangelegd. Daarnaast wordt van een aantal
objecten binnen onze gemeentegrenzen de kwetsbaarheid c.q. hulpbehoefte in het aangenomen
brandweerzorgplan onderschat.
Neerijnen heeft, in samenwerking met Geldermalsen en Lingewaal altijd gestreefd naar en geïnvesteerd in
een zo groot mogelijke veiligheid voor zijn inwoners. Ook heeft de groep Neerijnen-West in de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in de Jeugdbrandweer, de werving en de opleiding van nieuwe enthousiaste
brandweermensen. In tegenstelling tot veel andere brandweerposten in de regio is de bemensing van de
post Neerijnen-West hierdoor geen knelpunt.

1
Initiatiefvoorstel
Ook de opkomsttijden van Neerijnen-West zijn, na Nijmegen (die bemand wordt door
beroepsbrandweermensen), het kortst binnen de regio. Een tankautospuit uit Neerijnen is dus eerder bij een
brand in Tiel dan de collega’s vanuit Tiel bij een brand in Neerijnen.
Het buiten gebruik stellen van de 2e tankautospuit Neerijnen-West zal de veiligheid, alsmede het gevoel van
veiligheid bij onze inwoners, ondernemers, verenigingen, en dergelijke ingrijpend verlagen. Ook is Neerijnen
bezorgd om de uitwerking van de beoogde maatregelen op het behoud van de huidige vrijwilligers en de
werving van nieuwe vrijwilligers. Dat zijn met name de redenen waardoor de gemeente Neerijnen bereid is
om een bijdrage te leveren in de (reële) meerkosten voor het in gebruik houden van de 2e tankautospuit bij
de post Neerijnen-West.

Financieel
Voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de posten Neerijnen-West en Geldermalsen is in 2018 een
investering nodig van € 96.000,= (Neerijnen: € 48.000,=).
De operationele kosten voor het behoud van de 2e tankautospuit bij de posten Neerijnen-West en
Geldermalsen bedragen per jaar € 91.250,= (voor 2018 Neerijnen: € 45.625: 2 (± 6 maanden) = € 22.812,=).
Vanaf 2022 is een vervangingsinvestering nodig van € 832.500,=.
Voor de financiële onderbouwing van deze bedragen verwijzen wij u graag naar de bijlage.

Effecten GNL-fusie
Het betreft hier een voorstel tot overname van 2 tankautospuiten van de VRGZ, die ingezet gaan worden ter
bevordering van de veiligheid op het grondgebied van de nieuwe gemeente West Betuwe. Ook in
Geldermalsen zal hiervoor een initiatiefvoorstel worden ingediend. Aangezien de GNL-fusie drie gemeenten
betreft, is het verstandig om hierover vooraf bestuurlijk overleg te voeren.
Voor het gebruik van financiële middelen hiervoor in 2018 vanuit de Algemene Reserve van de gemeente,
zal een Arhi-toetsing bij de Provincie worden neergelegd.

Juridisch
De brandweerzorg van de gemeente Neerijnen is via de Wet op de veiligheidsregio’s per 1 januari 2013
verplicht ondergebracht bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Aan de Wet veiligheidsrisico’s zijn de
kwaliteitseisen 1 opgehangen die de lokale beleidsvrijheid danig inperkt. Dat is een logisch gevolg van de
stelling dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijkwaardige kwaliteit van brandweerzorg.
Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid regelt de taken en
bevoegdheden. Zo ook onder y. de overdracht van de brandweerzorgtaken. Bij het opnemen van de
brandweerzorg in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.

Communicatie
Als de gemeenteraad van Neerijnen besluit tot het beschikbaar stellen van een extra financiële bijdrage aan
de brandweerzorg voor het behoud van de 2e tankautospuit voor de post Neerijnen-West zal dit op
gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd.
Getekend namens de fractie van Gemeentebelangen Neerijnen:
Mw. P. van Kuilenburg,
fractievoorzitter.