Volledige Verkiezingsprogramma

Vertrouwd geluid in een nieuwe gemeente

De gemeenten Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente West Betuwe met circa 51.000 inwoners.

Op 21 november mag u uw stem uitbrengen.

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe heeft de ambitie de grootste partij te worden. Wij zijn als Gemeentebelangen met 3 zetels nu al een grote partij in de gemeente Neerijnen.

Met uw stem staan wij veel sterker om West Betuwe leefbaar en veilig te houden. Met behoud van rust, ruimte en natuur. Maar ook met uitstekende en veelal kleinschalige (zorg)voorzieningen, met basisscholen, dorpshuizen en betaalbare woningen.

Met veilige wegen, betere fietspaden en goede straatverlichting.
Met een bruisend verenigingsleven en een uitstekend vestigingsklimaat voor ondernemers.

De nieuwe gemeente krijgt een grotere oppervlakte dan Amsterdam.
De afstand tussen Spijk in het westen en de Hermoesestraat in Zennewijnen in het uiterste oosten bedraagt ruim 30 kilometer.

Toch moeten wij vooral een echte plattelandsgemeente blijven met 26 kernen waarvan meer dan de helft 1500 of minder inwoners telt.

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe wil een luisterend oor en oog zijn. Want elke burger telt. Het maakt niet uit waar het over gaat: sociale woningbouw, een buurtwinkel, wegversmalling, trapveldje, nieuw trottoir, of een bladkorf bij u in de straat.

Wij zijn een lokale partij en wij hebben geen bindingen met bestaande politieke partijen. Onze kandidaten komen uit verschillende politieke geledingen. Op plaatselijk gebied vormen wij echter een hecht team tegen de regel- en bemoeizucht vanuit Den Haag.

Maak daarom deze no nonsens partij sterk. Stem op een partij met een vertrouwd geluid in een nieuwe gemeente en zorg dat wij in het college komen om noodzakelijke veranderingen te kunnen doorvoeren.


West Betuwe van A tot Z

Aandachtspunten

Acquoy (564)

 • Aanleg van een groene entree bij de Nieuwe Steeg met bijvoorbeeld eiken;
 • Betere straatverlichting en wegmarkeringen, vooral langs de Meerdijk;
 • Verenigingsgebouw De Schakel moet blijven, net als de jaarlijkse bazaar;
 • Onderzoek naar een nieuwe speeltuin tussen De Baronie en Huigenstraat;
 • Nieuwe woningbouw in overeenstemming met de bestaande bouw en bijvoorbeeld in lege panden en als lintbebouwing.

 Asperen (3.133)

 • Het historische stadje mooi houden door nette bestrating en bermen;
 • Meer sociale woningbouw zoals appartementen voor ouderen aan de Appel- en Perendreef;
 • Onderzoek naar behoud oude stadhuis als bijvoorbeeld een trouwlocatie;
 • Oplossen parkeerproblemen Voorstraat en Middelweg;
 • Betere controle op hardrijders met bijvoorbeeld cameracontrole;

Beesd (3.377)

 • Meer woningbouw voor jong en oud buiten de dorpskom;
 • Overlast van de A2 tegengaan zoals sluipverkeer en geluidsoverlast;
 • Hinder bij viaduct A2 en rondom de speeltuin tegengaan;
 • Beesd is een interessante vestigingsplaats voor bedrijven. Daarom het ondernemersklimaat verbeteren;
 • Naast Marienwaerdt meer recreatieve voorzieningen mogelijk maken.

Buurmalsen (1.079)

 • Betaalbare starters- en seniorenwoningen;
 • De Rijksstraatweg doorsnijdt het dorp. Bij de oversteek Burensedijk naar de Pastorielaan dienen verkeerslichten te komen en een zebrapad;
 • Studie naar een tweede Lingebrug en een randweg. Dan kan Buurmalsen verkeersluw worden;
 • Aanleg van voet- en fietsstroken bij de Groeneweg en Meersteeg;
 • Nieuwbouw basisschool op centrale plaats tussen de kernen Buurmalsen & Tricht

Deil (2.100)

 • Woningbouw in beperkte mate voor jong en oud;
 • Meer recreatiemogelijkheden aan de Linge;
 • Zwaar verkeer zoveel mogelijk uit het dorp weren en snelheidsbeperkende maatregelen;
 • Behoefte aan een ontmoetingsplaats voor de jeugd;
 • Aanleg van een Klompenpad (gemarkeerde wandelroute) om het historische erfgoed onder de aandacht te brengen.

Enspijk (562)

 • Onderzoek naar een vrijliggend fietspad langs de Boutensteinseweg;
 • Meer activiteiten voor de jeugd, opfrisbeurt van de speeltuin De Vergd;
 • De AED (defibrillator) in een buitenkast plaatsen zodat deze permanent beschikbaar is;
 • Meer overnachtingsplekken voor toeristen bij voorkeur voor groepshuisvesting;
 • Bescheiden toename van circa vijftien woningen voor jong en oud.

Est (578)

 • Herinrichting van het authentieke dorpsplein;
 • Beter openbaar vervoer;
 • Meer sociale huurwoningen, speciaal gericht op jongeren;
 • Verkeersveiligheid aan de Dreef / Esterweg verbeteren;
 • Nieuwe kassen niet uitsluiten maar beter in het landschap inpassen.

Geldermalsen (10.7832)

 •  Wij zijn tegen de bouw van het zogeheten Polenhotel voor uitsluitend buitenlandse werknemers op het Chamotte terrein. Concentratie van deze arbeidsmigranten is ongewenst. Zij die hier lang willen blijven wonen, moeten integreren en met en tussen onze bevolking leven;
 • De verbinding met de Linge kan worden verbeterd. Ook de markt kan gezelliger;
 • Een grootschalig asielzoekerscentrum wordt afgewezen;
 • Het koesteren van de corsoclubs in Geldermalsen en andere kernen. Deze traditie mag niet verloren gaan;
 • Meer aandacht voor het schoonhouden van de openbare ruimten.

Gellicum (338)

 • Gellicum is het kleinste dorp van de nieuwe gemeente. Circa 10 tot 15 nieuwe woningen aan de dorpsrand zijn wenselijk;
 • Verbetering van het wegdek van de Nijsteeg en de Koorngraaf. Verkeersremmende maatregelen aan de Lingedijk en de Laageindseweg;
 • Meer voorzieningen langs de Linge. Zoals een rustplaats bij de brug en voorzieningen voor toeristen waaronder een picknicktafel en een toilet;
 • Fruitbomen langs de straten plaatsen;
 • Het initiëren van een app. Via deze app kunnen de mensen met een hulpvraag in contact komen met mensen die hulp bieden.

Haaften (2.673)

 • Er moet een verkeersplan komen met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren; Het gaat dan om een vrijliggend fietspad over de A15 tot aan Rhelico, meer snelheidscontroles en beter openbaar vervoer;
 • Studie naar herstel van de zwemplas in de Crobsche Waard;
 • De ontwikkeling van de containeroverslaghaven kritisch blijven volgen;
 • Woningbouw voor starters op locaties waar voorheen dijkwoningen stonden;
 • Mogelijkheden bekijken voor het creëren van winkelfaciliteiten op braakliggende terreinen
 • Verbeterplan van het dorpshart (‘t Kempke) om verpaupering tegen te gaan.

Heesselt (432)

 • Meer straatverlichting en verkeersremmende maatregelen. Eventueel de Gerestraat doortrekken naar de Weiweg;
 • Studie naar een directe busverbinding met Geldermalsen;
 • Angst wegnemen dat Heesselt in een nieuwe en grote gemeente ondersneeuwt;
 • Dijkverzwaring kritisch volgen;
 • Realisatie van een pinautomaat in Heesselt of Varik.

Hellouw (1.015)

 • Studie naar de herinrichting van de Korfgraaf met een dorpsplein als ‘centrum’;
 • Aanleg van een rotonde aan de Graaf Reinaldweg;
 • Meer (huur-) en koopwoningen realiseren;
 • Ouderen uit hun sociaal isolement halen;
 • Toegang tot de dijk voor motorrijders beperken;
 • Meer sociale contacten tussen ’nieuwe’ en ‘oude’ bewoners.

Herwijnen (2.677)

 • Steun voor plannen om meer kleinschalig toerisme mogelijk te maken door de omgeving aantrekkelijker te maken: meer zitbanken langs de dijk en de komst van kleinschalige horeca is gewenst;
 • Toegang tot de dijk voor motorrijders beperken;
 • Verbetering busverbinding;
 • Meer parkeerplaatsen voor inwoners aan de dijk;
 • Gevarieerde nieuwbouw voor jongeren en ouderen in de kern.

Heukelum (2.361)

 • Gebrek aan parkeerplaatsen in het stadshart. Een vergunningensysteem kan worden overwogen;
 • Steun voor het buurthulpplatform dat zoveel mogelijk voorzieningen wil behouden;
 • Stimulering kleinschalig toerisme;
 • Bezien of een bescheiden paviljoen aan de jachthaven mogelijk is;
 • Gevarieerde woningbouw, zowel starterswoningen als (levensloopbestendige) seniorenwoningen.

Meteren (4.200)

 • Meteren bestaat nu in feite uit drie verschillende delen: Oud-Meteren, Kalenberg en De Plantage. Daardoor vermindert de saamhorigheid. De binding van de verschillende wijken kan worden verbeterd;
 • Achter de Kalenbergseplas een struinpad realiseren;
 • Extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Straatverlichting verbeteren en veiliger fietsroutes;
 • Behoedzaam omspringen met nieuwe uitbreidingsplannen in Meteren;
 • Meteren moet een eigen dorp blijven en niet bij Geldermalsen worden getrokken.

Neerijnen (490)

 • Bezien of er seniorenwoningen in combinatie met zorg gebouwd kunnen worden op het terrein van het voormalig bedrijf RRT Betuwse Groenrecycling;
 • Nieuwe milieubelastende bedrijven horen niet thuis in dit dorp met een beschermd dorpsgezicht;
 • Het kasteel behouden voor bepaalde functies zoals een trouwlocatie;
 • Straatverlichting verbeteren;
 • Van Pallandtweg beter inrichten tegen hardrijders;

Ophemert (1.679)

 • Kleinschalige uitbreiding van de woningvoorraad, vooral sociale huurwoningen;
 • De dijkverzwaring rondom Ophemert moet kritisch worden gevolgd. Er dienen meer recreatiemogelijkheden te komen in de uiterwaarden zoals een strandje en wandelpaden.
 • Aanpassing van de snelheid op de Waalbandijk is gewenst evenals straatverlichting;
 • Grotere samenwerking tussen het dorp, het Kulturhus en de exploitanten van het kasteel is gewenst om evenementen te organiseren;
 • Het moet worden voorkomen dat Ophemert een vergeten uithoek wordt van de nieuwe gemeente.

Opijnen (1.176)

 • Uitsluitend kleinschalige woningbouw is gewenst;
 • Boodschappenbus behouden;
 • Zwerfafval verminderen met blikvanger(s);
 • Het terras van het dijkcafé uitbreiden;
 • Maatregelen tegen verkeersoverlast van snelrijders op de Waalbandijk en de Zandstraat.

Rhenoy (851)

 • De Linge moet meer zichtbaar worden. Met hoge erfafscheidingen, begroeiing en bijgebouwen wordt het zicht steeds meer onderbroken;
 • Verkeersremmende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren;
 • Een haventje verwezenlijken zodat er bootjes kunnen aanmeren;
 • Kwaliteit bestaande huurwoningen verbeteren door duurzame maatregelen;
 • Huizen realiseren voor senioren.

Rumpt (857)

 • De verkeersveiligheid laat te wensen over. Bezien of er in het buitengebied passeerhavens kunnen worden aangelegd;
 • Sluipverkeer tegengaan;
 • Behoud van de basisschool als bindende factor in het dorp;
 • Kleinschalige woningbouw;
 • Bermen beter onderhouden.

Spijk (872)

 • De verkeersveiligheid kan worden verbeterd op de Spijkse Kweldijk, de  Zuiderlingedijk  en de Spijksesteeg. Mogelijke oplossingen: snelheidscontroles,  betere belijning,  verkeersdrempels, zebrapaden en 30 km/u zones;
 • Bezien of een binnendijkse ijsbaan achter de speeltuin mogelijk is;
 • De Linge moet beter bereikbaar worden voor recreatief gebruik zoals picknicken en wandelingen. Ook het zicht op deze rivier dient te worden verbeterd. Dit kan door bomen in de uiterwaarden weg te halen;
 • Woningbouw op beperkte schaal;
 • Ruimte in het bestemmingsplan om kleinschalige bedrijvigheid mogelijk te maken.

Tricht (2.113)

 • De Linge beter toegankelijk maken voor de bewoners met bijvoorbeeld een strandje en aanlegsteiger op de oude gemeentewerf;
 • Onderzoek naar de mate van overlast van het spoor;
 • De kapotgereden bermen in het buitengebied verstevigen met grasbetonkeien;
 • Toegang tot de dijk voor motorrijders beperken;
 • Nieuwbouw basisschool op centrale plaats tussen de kernen Buurmalsen & Tricht
 • Een bibliotheekbus laten langskomen.

Tuil (951)

 •  Het oude dorpshart kan worden verbeterd evenals de bereikbaarheid.  Meer parkeerplaatsen bij de nieuwbouw;
 • Verkeersluwe maatregelen zijn gewenst om het dorp veiliger te maken;
 • In het kleine dorp is de relatief grote nieuwbouwwijk Klingelenburg in aanbouw. Meer saamhorigheid tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ Tuil is gewenst;
 • Gepaste horeca in Tuil toestaan;
 • Meer groen bij nieuwbouw.

Varik (1.000)

 •  Nu worden vooral duurdere koopwoningen gebouwd. Varik heeft ook behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud;
 • Het voorzieningenpeil is matig. Een combinatie van pinautomaat, bibliotheekpunt en postloket is wenselijk;
 • Openbaar vervoer verbeteren. Betere verlichting op de schoolgaande routes;
 • Meer kansen voor kleine ondernemers;
 • Geplande dijkverzwaring met een kritisch oog volgen.

Vuren (2.066)

 •  Rondom het Dorpsplein zorgappartementen en levensloopbestendige woningen voor ouderen bouwen;
 • De leefomgeving dient te worden verbeterd. Dat geldt voor een goed onderhouden omgeving (stoepen en bermen) maar ook wandel- en fietsroutes naar de Waaldijk en de uiterwaarden;
 • Straatverlichting langs het fietspad naar Gorinchem en naar de voetbalvelden is gewenst;
 • Plannen voor het zogeheten Heuffterrein (woningbouw en natuurterrein) kritisch volgen
 • Behoud van voorzieningen zoals een supermarkt, dorpshuis, sportvoorzieningen, school en pinautomaat is van groot belang.

 Waardenburg (2.342)

 •  Beter openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de vorm van een belbus;
 • In Waardenburg is een balans tussen religie, natuur, rust en nijverheid. Dat moet vooral zo blijven.
 • Het dorpshuis De Koeldert is een ontmoetingsplaats voor alle Waardenburgers maar moet wel verbouwd worden;
 • Verkeersdrukte afrit A2 naar Steenweg baart grote zorgen;
 • Studie naar het verkeersluw maken van het centrum van Waardenburg bij de Coöp supermarkt.

Tien algemene actiepunten:

 1. Fruittuin van Nederland

De nieuwe gemeente heeft de grootste fruitveiling van Europa. Onze agrariërs leveren in en buiten de kassen topprestaties. Daarom moet de nieuwe gemeente zich veel meer profileren als fruittuin van Nederland.  Met het bedrijfsleven moeten wij bezien of er in de nieuwe gemeente een evenementenpark kan komen waarin het thema fruit spelenderwijs centraal staat.

 1. Hart van Nederland, gastheer van de stilte

West Betuwe is letterlijk en figuurlijk ook het hart van Nederland. Met de Linge die meanderend door het landschap kronkelt. In toeristisch opzicht moet onze nieuwe gemeente veel meer aan de weg timmeren. Niet om massatoerisme uit te lokken, maar als gastheer van de stilte.

Samen met het bedrijfsleven ontwikkelt het nieuwe college een toeristische visie waarbij het plattelandstoerisme centraal staat.

Enkele speerpunten: de prachtige Linge als rustpunt toegankelijker maken voor de wandel- fiets- en boottoerist. Meer kleinschalige jacht- en passantenhavens zijn gewenst. Pleziervaart op beperkte schaal uitbreiden, minder regelgeving voor kamperen bij de boer en bed & breakfast.

De nieuwe gemeente kent vrijwel geen hotel waardoor toeristen ’s avonds wegtrekken. Daar dient verandering in te komen.

Er moeten meer en betere fietspaden komen. Om je als gemeente te onderscheiden dient het Betuwefietspad te worden aangelegd. Van de Zuiderlingedijk in Spijk, meanderend tot de Hermoesestraat in Zennewijnen. Grotendeels over bestaande tracés aangelegd.

 1. Starters en senioren

Het college dient samen met projectontwikkelaars en andere belanghebbenden de woonwensen van jongeren en ouderen in kaart te brengen.  Zo willen steeds meer mensen willen wonen in een zeer betaalbaar klein huis (tiny house) dus bouw deze.

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De meeste woningen zijn echter niet geschikt voor de beperkingen die met ouderdom gepaard kunnen gaan.  De nieuwe gemeente moet een voortrekkersrol gaan vervullen op het gebied van levensloopbestendig bouwen. Samen met projectontwikkelaars is een plan nodig om dit mogelijk te maken zodat de West-Betuwe zich kan profileren tot rustpunt van Nederland en vestigingsplaats voor senioren.

 1. Sociaal domein

Gemeenten hebben sinds enkele jaren een grote verantwoordelijkheid op het gebied van werk, participatie, zorg, uitkeringen en zelfredzaamheid. Dit wordt met een mooi woord het sociaal domein genoemd. Vooral ouderen en werkzoekenden maken van deze regelingen gebruik. Alle gemeenten tezamen geven daar op jaarbasis 18 miljard euro aan uit.  Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe vindt dat een nieuw college met een kritisch oog moet kijken of de financiële middelen goed worden besteed en terechtkomen bij de mensen die het geld en/of de voorzieningen het hardst nodig hebben.

 1. Lokale lasten

Leefbaar Lokaal Belang West-Betuwe vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om de kosten in de hand te houden en gemeentelijke lasten zoals de WOZ  en leges niet te verhogen om eventuele tekorten weg te werken.

Gemeenschappelijke regelingen met andere overheden moeten worden beperkt. Zij zijn vaak ondemocratisch en worden door het Rijk of de provincie opgelegd. Van deze (dure) regelingen zijn nut en noodzaak vaak niet duidelijk.

 1. Ondernemers

(Kleine) ondernemers die zich in de West Betuwe willen vestigen, dienen zoveel mogelijk te worden ondersteund door een alert en servicegericht ambtenarenapparaat. Nodeloze en nutteloze bureaucratie is ongewenst.  Vergunningaanvragen moeten snel en efficiënt worden afgehandeld.

Kleinere projecten zoals het onderhoud aan begraafplaatsen, werkzaamheden aan wegen, stoepen en pleinen, hovenierswerk en herstel van beschadigingen door vandalisme moeten vooral aan plaatselijke of regionale ondernemers worden gegund.

 1. Mobiel netwerk en dienstverlening

 Een verbetering van het mobiele netwerk en sneller internet in de nieuwe gemeente heeft absolute voorrang. De bestuurders van de nieuwe gemeente moeten daar ogenblikkelijk werk van maken en in gesprek treden met aanbieders van mobiele netwerken.

Binnen het ambtenarenapparaat dient een klein team zich bezig te houden met voorlichting en dienstverlening aan burgers. In de kernen moeten ambtenaren het contact aangaan met de plaatselijke bevolking.

 1. Dorpskarakter

Het is van essentieel belang dat de 26 kernen van de nieuwe gemeente hun karakter behouden. Dat staat nu onder druk door het verdwijnen van voorzieningen en winkels. De volgende stap zou kunnen zijn dat er basisscholen moeten worden opgeheven.  Leefbaar  Lokaal Belang West Betuwe vindt het welhaast een heilige zaak om dit te voorkomen. Dorpsraden moeten een serieuze spreekbuis worden in het contact met ambtenaren en politici van de nieuwe gemeente. Geen enkele kern mag de dupe worden van de komst van de nieuwe gemeente.

 1. AVRI

De AVRI  wil het tarief voor de grijze container, uitgerust met een chip, fors verhogen. Wij plaatsen daar grote vraagtekens achter.

In alle kernen wil de AVRI ondergrondse containers plaatsen. Ook daar hangt een fors prijskaartje aan. Burgers moeten dan een bepaalde afstand overbruggen om hun huisvuil in een container te deponeren. Vooral voor ouderen kan dat bezwaarlijk zijn. Onze partij heeft forse bezwaren tegen dit publieksonvriendelijke plan en wil eerst van de burgers weten wat zij daarvan vinden. Dat kan bijvoorbeeld via een onderzoek.

10.Leefbaar en Lokaal

De landelijke politiek en landelijke media doen nog weleens lacherig over de regionale partijen. Die zouden toch verdwijnen omdat door fusies de gemeenten steeds groter worden. Niets is minder waar. De lokale partijen zijn tijdens gemeenteraadsverkiezingen verreweg de grootste partij van Nederland. Dat komt omdat partijen zoals Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe opkomen voor uw belangen en u niet lastigvallen met allerlei ideologieën. Leefbaar Lokaal Belang is toegankelijk, bereikbaar, en is er voor al haar inwoners. De leefbaarheid staat voor ons centraal dat betekent dat wij het verenigingsleven een warm hart toedragen.